Actul normativ stabileşte metodologia de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării acestora, precum şi pentru asigurarea unei abordări corecte a legislaţiei fiscale, reducerea costurilor de conformare a contribuabililor şi administrarea coerentă a sistemului de impozite şi taxe. Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite si taxe locale”, se arată în document.

Proiectul de HG poate fi consultat aici.
Nota de fundamentare poate fi consultată aici.

Referitor la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, este vorba despre actualizarea referinţelor la noul plafon de 1 milion euro, clarificarea luării în considerare a contractelor pentru care a intervenit suspendarea, potrivit legii, în stabilirea numărului de salariaţi, posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II - Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere îndeplineşte condiţia privind subscrierea unui capital social de cel puţin 45.000 lei şi are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opţiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.

La impozitul pe venit şi contribuţii sociale este vorba despre noul mecanism inclus în declaraţia unică, respectiv aplicarea sistemului de autoimpunere, modul de efectuare a plăţilor privind obligaţiile fiscale, calculul bonificaţiilor la plata obligaţiilor fiscale cu anticipaţie, până la termenul de plată al acestora, eliminarea plăţilor anticipate ale impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

În ceea ce priveşte susţinerea entităţilor nonprofit, normele se referă la condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 2% din impozitul datorat, atât pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii cât şi a unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private sau a entităţilor, condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 3,5% din impozitul datorat către entităţile nonprofit şi unităţile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii.

De asemenea, se prevede şi exercitarea opţiunii ca direcţionarea cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat, să se efectueze de către plătitorul de venit, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi, pentru veniturile din salarii, drepturi de proprietate intelectuală sau obţinute în baza contractelor de activitate sportivă.

La taxa pe valoarea adăugată, documentul se referă la detalierea regulilor aplicabile din punct de vedere al includerii în sfera TVA şi al exercitării dreptului de deducere a taxei pentru operaţiunile de cercetare - dezvoltare, având în vedere principalele situaţii ce se pot întâlni în practică, introducerea prevederilor din care rezultă cu claritate faptul că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA.

În ceea ce priveşte regimul TVA aferent colectării remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, se clarifică regulile aplicabile, atât pe relaţia titularii de drepturi de autor - organism de gestiune colectivă, cât şi pe relaţia organism de gestiune colectivă - utilizator de drepturi de autori, în sensul că această remuneraţie nu reprezintă contrapartida unei prestări de servicii în sfera TVA.

La impozite şi taxe locale sunt prevăzute reglementarea regulilor pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/ sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actualizarea exemplelor de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafeţelor de teren, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în suprafaţa de până la 400 metri pătraţi.