Este vorba despre preluarea unor active ale Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), care achiziţionează gaze de la Romgaz pentru producţia de energie termică furnizată consumatorilor din Capitală. Documentul Romgaz nu menţionează explicit numele ELCEN, însă precizează că este vorba despre energia termică generată pentru municipiul Bucureşti.

Romgaz prezintă un scurt istoric al situaţiei, pentru a explica de ce s-a ajuns aici.

În data de 14 iulie 2020, Romgaz a fost notificat cu privire la confirmarea de către judecătorul sindic a Planului de reorganizare, modificat, al unuia dintre cei mai importanţi furnizori de energie termică şi electrică din România.

Conform notificării şi planului de reorganizare, se acordă un drept de preempţiune Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în mod direct sau prin entităţi aflate în administrarea acestuia, pe o perioadă de maximum şase luni de la primirea notificării, pentru exprimarea intenţiei angajante de cumpărare a afacerii societăţii comerciale în discuţie.

Planul de reorganizare, modificat, prevede, ca strategie principală de reorganizare, transferul activelor din patrimoniul societăţii, la o valoare de piaţă estimată de un evaluator independent, în anul 2018, fără a lua în calcul investiţiile realizate şi în curs precum şi valoarea stocurilor.

Prin Planul de reorganizare a fost acordat un drept de preempţiune şi Municipiului Bucureşti, în măsura în care există interes şi capacitate financiară, iar în cazul în care Municipiul Bucureşti nu manifestă interes sau capacitate financiară, având în vedere importanţa strategică, s-a acordat un drept de preempţiune către Guvernul României, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau entităţi aflate în administrarea acestuia.

Documentul prevede şi posibilitatea acordării dreptului de preferinţă unei societăţi nou-înfiinţate, cu participarea Municipiului Bucureşti, direct sau prin societăţi la care este acţionar, şi/sau a statului român prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în mod direct sau prin entităţile aflate în administrarea acestuia.

Astfel, pe 25 mai 2020, la nivelul Romgaz a fost constituită o comisie de analiză a oportunităţii participării societăţii, singur sau în parteneriat cu o altă entitate aflată sub administrarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la procedura de ofertare.

Comisia tehnică internă a analizat Planul de reorganizare, modificat, notificarea precum şi cadrul legislativ general aplicabil procedurii de insolvenţă, fuziuni şi achiziţii etc. Totodată, în vederea realizării unei analize economico-financiare, au fost solicitate administratorului judiciar o serie de documente financiar-contabile precum şi o situaţie a investiţiilor în curs şi a celor planificate, însoţite, dacă e cazul, de documentaţiile tehnice aferente.

Conform analizei preliminare, au rezultat o serie de aspecte juridice, cu impact direct asupra manifestării dreptului de preempţiune, aspecte care trebuie clarificate înainte de demararea procedurilor de formulare a unei eventuale oferte fermă, neechivocă şi angajantă.

Astfel, în materia insolvenţei, prin exercitarea dreptului de preempţiune acordat unor entităţi juridice, există posibilitatea restrângerii participării la achiziţie a altor societăţi comerciale; în materia dreptului concurenţei este necesară notificarea Consiliului Concurenţei privind concentrarea economică, în vederea verificării compatibilităţii acestei operaţiuni cu un mediu concurenţial normal; în materia dreptului fiscal şi a insolvenţei, este necesară identificarea modului de structurare a documentelor tranzacţiei, astfel încât să se asigure respectarea legislaţiei aplicabile, iar în materia dreptului imobiliar, este necesară analiza suplimentară de specialitate asupra situaţiei juridice a imobilelor transferate, cum ar fi titlurile de proprietate, garanţiile şi sarcinile constituite asupra acestora precum şi modalitatea de ridicare.

În ceea ce priveşte dreptul administrativ, au fost identificate o serie de aspecte legale, precum modul de aplicare al prevederilor Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, conform cărora, administraţia publică locală organizează, coordonează, monitorizează şi deţine controlul serviciului public de alimentare, putând delega gestiunea serviciului public către operatori societăţi comerciale; necesitatea identificării modalităţii de relaţionare cu autorităţile de reglementare, în vederea obţinerii autorizaţiilor şi licenţelor necesare gestionării serviciului public, precum şi crearea cadrului legislativ care să permită noii entităţi să desfăşoare această activitate.

Totodată, în materia dreptului mediului, există o serie de obligaţii de conformare istorice, prezente şi viitoare, mai ales în contextul noului Pact Ecologic European, aflat încă în negociere, care este foarte posibil să impună obligaţii suplimentare, în contextul în care activitatea de producţie utilizează mixul de gaz natural cu păcură.

Comisia de analiză, constatând complexitatea aspectelor de natură juridică, a solicitat suportul direcţiilor comercializare, juridică şi economică, în vederea consolidării expertizei, prin identificarea unor specialişti în domeniile sus menţionate, care să fie alocaţi proiectului.

Însă atât Direcţia Juridică cât şi Direcţia Economică au precizat că nu au fost identificate persoane specializate în domeniile solicitate.

"Având în vedere cele de mai sus, este necesară achiziţionarea de servicii juridice şi de analiză economico-financiară în vederea evaluării oportunităţii de exercitare a dreptului de preempţiune aferent transferului de afacere de la societatea comercială în discuţie. În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de furnizare de servicii juridice a fost demarată o procedură de solicitare de oferte neangajante pe baza descrierii activităţilor principale ce urmează a fi realizate", se mai arată în documentul Romgaz.

Propunerea va fi discutată în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Romgaz din 21 septembrie.